Tartu maakond, Tartu linn

 

EKRE VIIS PLUSSI TARTU VALIMISTEL 2021

 

Tartu on sajandeid olnud Eesti rahvuslik keskus ja vaimupealinn. Meie linn peab jääma selleks ka 21. sajandil. Tartu elanikud peavad olema jõukad, perekonnad ühtsed, lapsed peredesse oodatud, linnaruum inimsõbralik ja keskkond puhas ning turvaline. Siin ei tohi edeneda korruptsioon, aga peab edenema rahva võim. Selleks peab rahvas saama alati sõna, kui kõne all on tähtsad otsused. Tartu peab olema Eesti eeskuju. Tartust peab algama Eesti ja eestluse uus rahvuslik ärkamine.

 

EKRE hoiab Tartut kui Eesti rahvuslikku keskust!

Tartu on Eesti elamisväärsem linn, aga kannab ühtlasi vastutust kogu Eesti ees nii eeskujuna kui eesti identiteedi arendajana.

Meie

 • toetame Tartus emakeelset haridust, eesti kõrg- ja pärimuskultuuri ning eesti kultuuriharrastajaid;
 • edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena;
 • anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et võimaldada tal omandada riigikeel ja sulanduda eesti kultuuriruumi;
 • hoiame ära nn pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse;
 • keelame Tartu lasteasutustes ja koolides homoseksuaalsuse propageerimise ja
 • lõpetame tarbetute möönduste tegemise sissetungivatele kultuuridele.

 

EKRE rõhutab Tartu omapära!

Tartus tehtavad otsused peavad toetama Tartu identiteeti ja lähtuma tartlaste vajadustest.

Meie

 • toetame igati projekti „Euroopa kultuuripealinn 2024“;
 • ehitame kultuurikeskuse tartlaste endi valitud kohta;
 • säilitame arhitektuuritraditsioone ja taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena;
 • hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja peatame kinnisvaraarenduse rohealadel;
 • tagame puhta hingamisruumi nii südalinnas kui linnaserval;
 • keelame lageraie ja
 • toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi ning nende algatusi.

 

EKRE edendab kõige kindlamalt Tartu ettevõtluskeskkonda ja tartlaste jõukust!

Meie

 • tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused;
 • võitleme korruptsiooni ja ringkäenduse vastu;
 • soodustame tarkade töökohtade ja suure lisaväärtusega ettevõtete loomist;
 • rajame süsteemi, mis viib kokku tööd soovivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad ja
 • soodustame kõrg- ja kutsehariduse ning kraadiõppe lõpetanute jäämist Tartusse.

 

EKRE muudab Tartu Eesti kõige peresõbralikumaks linnaks!

Meie

 • toetame abiellu astumist ja noori abielupaare;
 • tõstame otsustavalt laste sünnitoetust ja kooliteed alustava lapse toetust;
 • alandame oluliselt lasteaia kohatasu;
 • kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu;
 • loome uusi mänguväljakuid ja laste vabaõhutegevuste alasid;
 • pakume igale õpilasele tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna;
 • lapse kodus kasvatamisel maksame osa lasteaia pearahast lapse perele ja
 • arendame välja raske ja sügava puudega laste paindliku hoiuteenuse.

 

EKRE edendab Tartu Eesti demokraatia näidislinnaks!

Tartu on haritud linn, kus elanikud suudavad teha häid otsuseid. Võim peab olema tartlastele lähedane. Tartu identiteedi tugevdamiseks ning parima elukeskkonna loomiseks Tartus peavad tartlased ise saama otsustada mitte ainult volikogu liikmeid valides, vaid ka otse.

Meie

 • korraldame rahvahääletuse kultuurikeskuse asukoha üle ja teeme seda edaspidi kõigis tähtsates küsimustes ja
 • viime sisse korraldused, mis lubavad tartlastel endil algatada siduvaid referendumeid.

 

 

 

MIDA EKRE TEEB TARTU LINNAS 2021—2025

 

EKRE on koostanud valimisprogrammi, küsides tartlaste soove ja konsulteerides valdkondade tippspetsialistidega. Me teame tartlaste suurimaid muresid ja ootusi ning hakkame koos teiega tööle nende lahenduste nimel.

 

LIIKLUS JA TRANSPORT

Autoliiklus

 • Parandame sõiduteede olukorda ja suurendame turvalisust ristmikel.
 • Teeme korda Sõpruse silla ja tagame seal jalakäijate turvalisuse.

Parkimine

 • Lahendame koostöös eraettevõtjatega parkimiskohtade puuduse, toetame jätkuvalt ühistute poolset parklate projekteerimist ning väljaehitamist.
 • Kaotame tasulise parkimise haiglate juures.

Jalgratturid

 • Arendame Tartu jalgrattateed kasutajasõbralikuks.
 • Rajame uusi jalgrattaparklaid.
 • Toetame jalgrattalaenutuse süsteemi.
 • Rajame Ilmatsalu ja Rahinge kortermajade jaoks linna maadele parklaid.

Ühistransport

 • Arendame uuenduslike lahendustega ühistranspordivõrku.
 • Tihendame busside sõidugraafikuid tipptundidel.
 • Kavandame koostöös Tartuga piirnevate valdadega uusi bussiliine.
 • Toetame reisirongiühenduse rajamist Tartust Valga kaudu Riiga ja Valga ning Koidula kaudu Võrru.
 • Soodustame jõeturismi ja ajalooliste laevateede taaselustamist.

 

KESKKOND JA LINNARUUM

Elamud

 • Hoiame ära vanade paneelasumite, nagu Annelinn, Ülejõe, Peetri tn algus, Raua, Aardla jt, lagunemise ja tõenäolise muutumise slummideks.
 • Teeme paneelmajad energiasäästlikuks, tagame selle kaudu kinnisvara väärtuse tõusu ja madalamad kommunaalmaksed.

Linna ja selle osade omapära

 • Tugevdame linnaosade omapära väljendumist linnapildis, kehtestades vastavad arhitektuurinõuded.
 • Takistame ilmetu ja keskkonda sobimatu arhitektuuri levikut miljööväärtuslikel aladel, sh kesklinnas.

Mälestised

 • Teeme korda Toomemäe vaatamisväärsused.
 • Taastame Kivisilla võimalikult originaalilähedasena.

Rohealad kesklinnas

 • Hoiame Emajõe-äärsed pargid hooneteta ja tagame puhta hingamisruumi linnasüdames.
 • Korrastame Kesklinna pargialal haljastuse ja rajame sinna paindliku sisuga puhkealad.
 • Loome üliõpilastele lisavõimalusi õppetööks ja puhkuseks vabas õhus.
 • Korrastame Emajõe-äärse jalutusala, sealhulgas promenaadi Võidu sillast Turusillani.
 • Tagame avaturu säilimise kesklinnas ja transpordiühenduse võimalikult avaturu lähedale.

Rohealad väljaspool kesklinna

 • Peatame kinnisvaraarendused rohealadel. Säilitame Raja pargi ja Ihaste metsa võimalikult suures ulatuses.
 • Keelame lageraie Tartu linna territooriumil.
 • Säilitame Ihaste luha loodusväärtusliku lindude peatuspaigana ja Anne luha kaitsealuste liikidega taimestiku kasvupaigana.
 • Teeme korda väliujulad. Rajame supelrannad Ihastesse ning Haage ja Rahinge järvede äärde.
 • Korrastame Ilmatsalu pargi.

Erivajadustega inimesed linnaruumis

 • Tagame ratastooliga liikujatele mugava juurdepääsu kõigisse linna asutustesse.
 • Teeme kõik fooriga ülekäigurajad vaegnägijatele kuuldavaiks.

Teised keskkonnaprobleemid

 • Tõhustame kontrolli loomakaitseseaduse täitmise ja kodutute loomade majutamise üle.

 

KULTUUR

Identiteet

 • Keelame kategooriliselt pagulaskeskuste ja mošeede rajamise Tartusse.
 • Edendame Tartu linnaruumi rangelt eestikeelsena.
 • Kaasame Tartus kui ülikoolilinnas akadeemilise kogukonna igakülgselt linnajuhtimisse.

Kultuuriprojektid

 • Loome Tartu rahvusvahelise kultuurimärgi.
 • Ehitame kultuurikeskuse rahva valitud kohta.
 • Toetame Euroopa Kultuuripealinn 2024 projekti kõigis selle valdkondades. Jälgime, et kõik Kultuuripealinn 2024 tiitliga seotu oleks tartlastele vajalik ka edaspidi ja et ehitiste jm ülalpidamine ei hakkaks koormama linna eelarvet.

Kultuuritegevused

 • Toetame kutselisi teatreid.
 • Laiendame rahvusvahelisi festivale, nagu Kuldne Mask, Augustibluus ja Tartuff;
 • Tõstame Laululava kui ürituste korraldamise keskuse potentsiaali.
 • Loome harrastajatele paremad tingimused, leevendame ruumipuuduse.
 • Edendame pärimuskultuuri haridusasutustes ja linnaruumis. Toetame vastavaid algatusi.

Kunst linnaruumis

 • Toetame ja edendame Tartu tänavakunsti ning kunsti tänaval.
 • Kinnistame linnaruumi lahenduste kaudu Tartu kui eestluse kantsi staatust.
 • Õhutame linnaruumis nähtava kunsti kaudu iga tartlase uhkust olla tartlane.

 

HARIDUS

Alus-, üld- ja kutseharidus

 • Tõstame kooli- ja lasteaiaõpetajate palgad Eesti kõrgeimate sekka.
 • Pakume noorele haridusspetsialistile soodsaid elamistingimusi.
 • Jätkame koolide renoveerimist ja tänapäevastamist.
 • Anname teiskeelsele lapsele koha eestikeelses lasteaias ja koolis, et ta kasvaks eestikeelse kogukonna liikmeks.

Erivajadusega inimeste haridus

 • Toetame erivajadusega lapse õppevara soetamist.
 • Suurendame erivajadusega inimeste kutseõppevõimalusi.

Laste ja noorte huviharidus

 • Pakume igale õpilasele ühe tasuta huviringi ja vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni.
 • Sisustame noorte koolivaheajad, eriti pikad suvevaheajad, sisukate tegevustega isamaalise ja kodupaika väärtustava kasvatuse vallas, kasvatades sellega uut põlvkonda tugeva identiteediga tartlasi ja Eesti riigi kodanikke.

Kõrgharidus

 • Loome süsteemi, mis võimaldaks viia kokku tööd otsivad tudengid ning osalist tööaega võimaldavad tööandjad.
 • Viime senisest paremini kokku ülikooli ja kutsekooli lõpetanud ning tööandjad.
 • Rajame tudengitele sõbralike hindadega söökla.

 

LAPSED JA PERED

Tugeva ühiskonna alustala on hästi toime tulev perekond. Parandame sotsiaalteenuste kättesaadavust ja mitmekesistame nende sisu, et pered tunneks end turvaliselt. Selleks

 • toetame abiellu astumist ja noori abielupaare;
 • tõstame laste sünnitoetuse 1500 eurole ja kooliteed alustava lapse toetuse 800 eurole;
 • kehtestame kolme ja enama lapse peredele väiksema sissetuleku korral täiendava peretoetuse ning linnas tasuta bussisõidu;
 • tagame teenustele hea juurdepääsu ja
 • muudame sotsiaalteenuste taotlemise süsteemi lihtsamaks.

Lasteaed

 • Tagame igale lapsele lasteaiakoha.
 • Alandame iga lapse kohatasu poole võrra.
 • Vähendame mõlema lapse kohatasu veel 50% alates teisest lapsest.
 • Vabastame pered kohatasust alates kolmandast lapsest.
 • Koduse lapse puhul maksame perele osa lasteaia nn pearahast.

 

ERIVAJADUSEGA INIMESED

Üldsuunad

 • Parandame võimalusi omakseid kodus hooldada.
 • Tõstame omastehooldaja toetust.

Erivajadusega laps

 • Suurendame tugispetsialistide arvu, et laps saaks kiiresti abi.
 • Vähendame raske või sügava puudega lapse pere hoolduskoormust.

Erivajadusega täiskasvanu

 • Toetame tugisüsteemi loomist, mis aitab erivajadusega inimestel tööd leida.

 

EAKAD

Tuge vajav eakas

 • Suurendame ja mitmekesistame eakate päevahoiuvõimalusi.

Üksi elav eakas

 • Loome uusi teenuseid, mille toel eakad saaks elada iseseisvalt oma kodus võimalikult kaua.
 • Tagame üksikute eakatele sõbravalve.

 

TERVISHOID

 • Leiame võimalused lühendada tasuta eriarstile pääsemise aega.
 • Ennetame inimeste, eriti noorte, riskikäitumist.
 • Suurendame õendushoolduse kohtade arvu.
 • Loome raskete haigete, sh laste, hospiitsteenuse.

 

TURVALISUS

Füüsiline turvalisus

 • Ühtlustame baaride ja ööklubide lahtiolekuajad. Eeskujulikke asutusi premeerime pikema lahtiolekuajaga.
 • Takistame tõhusamalt ligipääsu mahajäetud hoonetesse.
 • Vähendame hooldamata alade osakaalu.
 • Paigaldame põhiristmikele, sildadele ja mänguväljakutele turvakaamerad.
 • Loome jalgrattapatrullid.
 • Suurendame turvalisuse tagamiseks linnapolitsei/menetlusteenistuse volitusi või rakendame senisest rohkem turvafirmade teenuseid.
 • Nõuame Tartu vangla kinnipeetavate arvu vähendamist algses detailplaneeringus kinnitatud 500-ni.

Pääste ja vabatahtlikud

 • Koostöös operatiivteenistustega arendame välja vabatahtlike kaasamissüsteemi.
 • Toetame vabatahtlikele päästjatele nüüdisaegse hoone rajamist ja edendame nende tegevusi.

Eluasemete turvalisus

 • Jälgime ja rajame päästemasinate ligipääsuvõimalusi elamutele, eriti suurtele kortermajadele. Lähtume sellest põhimõttest ehituslube väljastades.
 • Toetame senisest mahukamalt projekti „Kodud tuleohutuks“.
 • Tõstame koos päästeametiga kortermajade gaasiohutust.

Veeturvalisus

 • Rajame Emajõe äärde turvalised kaldapiirded ja taastame päästevõimalused.
 • Loome juurde päästepaatide veeskamisalasid.
 • Arvestame kaldaümbrust hoonestades senisest rohkem päästeameti soovitusi.

 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtjad

 • Tagame ettevõtluse ausa konkurentsi ja võrdsed võimalused linna raha kasutamisel.
 • Toetame väikeettevõtlust, sh vaatame üle linnale kuuluva kinnisvara rendihinnad.
 • Toetame Tartuga seotud hoiu-laenuühistuid ja kohalikke algatusi sõltumatute maksevahendite loomiseks.
 • Soosime linna arveldamist eestimaiste pankadega.
 • Toetame Tartu ettevõtete osalemist messidel. Muuhulgas pakume ettevõtjatele tuge majandussidemete loomisel teiste riikidega.
 • Lõpetame linnavolikogu liikmete kuulumise linnaettevõtete nõukogudesse, et võidelda korruptsiooni ja ringkäenduse vastu.