EKRE KOV 2021

 

Tallinna saab juhtida senisest paremini!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab Tallinnast teha parima elukvaliteediga pealinna Euroopas – linna, mille üle tunnevad uhkust linnakodanikud ja mida kadestavad turistid. Tahame hakata ellu viima poliitikat, mis teeb Tallinnast võimalusterohke, turvalise ja peresõbraliku paiga.

Me lükkame linna arengule sisse uue hoo, tehes põhjalikke ümberkorraldusi linnatranspordis, parandades oluliselt teede ja tänavate korrashoidu ja andes linnakodanikele võimaluse rääkida olulistes linnaelu küsimustes kaasa referendumitel. Me aitame noori peresid, eakaid ning ühiskonna enim abivajavaid liikmeid suuremate toetustega. Me puhastame Tallinna linnavalitsuse korruptsioonist, valetamisest ja varastamisest ning lubame linnajuhtimist, mis soosib ettevõtlusega tegelemist ja tuleb ettevõtjale kriiside korral appi. Me tagame, et linn ei muutuks massilise sisserände tulemusel kaugetest kultuuridest pärit kogukondadega multikultipõrguks, kus mitte kellelgi ei ole hea olla. Tallinn peab jääma Eesti linnaks, kus langetatakse otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest.

LAPSE- JA PERESÕBRALIK TALLINN


● Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni
● Seome lasteaia kohatasud lahti riiklikust alampalgast ja alandame vanema omaosalustasu
● Tõstame linna poolt makstavat kooli- ja lasteaia toiduraha, et tagada tervislikum toit
● Rajame uuselamupiirkondadesse juurde lasteaia- ja koolikohti
● Muudame lasteaedade järjekorrad linnaosapõhiseks, et tagada koht kodulähedases koolieelses lasteasutuses
● Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal
● Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni
● Tagame igale noorele vähemalt ühe tasuta huviringi
● Toetame kõiki Tallinna sissekirjutusega keskkoolilõpetajaid 500-eurose elluastumistoetusega
● Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust
● Võimaldame kõigi Tallinna koolide klassidel külastada tasuta Tallinna linnale kuuluvaid muuseume

EAKAID JA ABIVAJAJAID TOETAV TALLINN


● Maksame igale pensionärile kord aastas 500 eurot sünnipäevatoetust
● Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda
● Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani ja parandame taastusravi kättesaadavust
● Loome pensionäridele ja vähekindlustatud peredele küttekollete renoveerimistoetuse meetme
● Korraldame ahiküttega eramute elanike ja vastava piirkonna turvalisuse tagamiseks regulaarse korstnate puhastamise ja kontrolli linna kulul
● Tagame linna maal asuvate haiglate ja perearstikeskuste juures parkimiskellaga kaks tundi tasuta parkimist
● Suurendame munitsipaalkorterite mahtu ning pakume neid ootejärjekorras olevatele Tallinna linna kodanikele

EESTIMEELNE TALLINN


● Me ei luba ujutada Eestit üle kaugetest kultuuriruumidest tulevate immigrantidega
● Me ei luba mošee ehitamist Tallinna territooriumile
● Oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele
● Viime venekeelsed lasteasutused järk-järgult üle eestikeelsele õppele
● Seisame Eesti kultuuripärandi eest ja suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu
● Toetame ja soodustame rahvuskultuuri edendavate ürituste läbiviimist

KORRUPTSIOONIVABA JA LÄBIPAISTEV TALLINN


● Me ei luba linnavalitsemisel korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut
● Lõpetame onupojapoliitika ja kehtestame läbipaistva värbamispoliitika linnavalitsuse ja Tallinna linna ametiasutuste mehitamiseks
● Loome sõltumatu sisekontrolli, millel on õigus teostada järelevalvet linnaametnike tegevuse üle
● Korraldame linna eelarve kriitilise revisjoni ning koostame uue eelarve ja arengustrateegia
● Kaotame ära linna raha peal parasiteerivad erakondlikud MTÜ-d. Optimeerime linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseise ja viime need proportsiooni äriühingu või sihtasutuse suurusega

ELANIKEGA ARVESTAV TALLINN


● Kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ja otsustada oluliste küsimuste üle referendumil
● Korraldame kodanike arvamusega arvestamiseks rohkem uuringuid ja avaliku arvamuse küsitlusi
● Viime läbi auditi, mille käigus tuvastame erinevate lubade ja muude dokumentide tegemiseks kuluva aja ning bürokraatia. Asjaajamine linnaga peab olema kiire ja professionaalne!
● Parendame järelevalvet kesklinnas toimuva ehitustegevuse üle, et säilitada linnaruumi kunstilist taset ja vältida koleehitiste tekkimist
● Nõuame, et uusarendustes oleks järgitud parkimiskohtade piirnormi täitmist
● Suurendame linnaosakogude õigusi, kaasates neid linnaosa valitsemisse
● Taotleme riigilt linnale suuremat iseotsustusõigust ja suuremat tulubaasi

ETTEVÕTLUST SOOSIV TALLINN


● Võtame soodsatel tingimustel laenu ja investeerime infrastruktuuri, luues sellega ühtlasi töökohti
● Suurendame innovaatliliste lahenduste leidmiseks koostööd ülikoolide ja ettevõtjatega
● Avame töökohtade toetamise programmi koroonakriisis räsida saanud sektoritele, et ettevõtjad saaksid taas jalad alla
● Avame koroonakriisis töö kaotanutele abipaketi, mis soodustaks töö leidmist Tallinnas registreeritud ettevõttesse
● Loome abipaketi uue firma loomise soodustamiseks, et rajada juurde töökohti
● Toetame õpilasmalevat ja võimaldame igal soovijal leida suveks jõukohane töö
● Hakkame korraldama ettevõtluskoolitusi noortele
● Tühistame Tallinnale kahjuliku rohepöörde strateegia ja kavandame meetmed, mis lähtuvad linnaelanike huvidest

PUHAS JA HOOLITSETUD TALLINN


● Paigaldame kõikidesse linnaosadesse juurde tänavaprügikaste, linnamööblit ja avalikke tualette, sealhulgas ka kalmistutele
● Lubame, et lumekoristuse käigus koristatakse ära suure lumesaha poolt tekitatud lumevall väravate ja sissesõidutee eest ning võtame kõnniteede ja linna haljasala puhastamise kohustuse linna kanda
● Loome linnaosadesse prügisorteerimiseks kasutajasõbralikud konteinerite platsid
● Paigaldame hispaania teetigude kokku kogumiseks konteinerid
● Suuname munitsipaalpolitseid rohkem jälgima ning korrale kutsuma heakorra ja öörahu reeglite rikkujaid

AKTIIVNE JA SPORTLIK TALLINN


● Ehitame igasse linnaossa juurde spordirajatisi, sealhulgas avalikuks kasutamiseks palli- ja jääliuväljakuid. Avame olemasolevad spordirajatised huvilistele treenimiseks
● Maksame igale Tallinna lapsele pearaha, mille puhul saab pere ise otsustada, millise trenni jaoks seda kasutada
● Pikendame vabaajakeskuste lahtiolekuaegu
● Vahetame kõikide Tallinna mänguväljakute liivapinnase välja kaasaegsemate lahenduste vastu

KERGLIIKLEJALE MUGAV JA OHUTU TALLINN


● Rajame liiklusohutuse parandamiseks rohkem kõnniteid
● Täiendame tänavavalgustuse võrku tänapäevaste lahendustega, et kaotada jalgteede valgustamata lõigud, sh parkides
● Loome sujuva ja ohutu ning loogiliselt toimiva kergliiklusteede võrgu, mis on eraldatud nii auto- kui jalgteedest
● Tagame kergliiklusteede hoolduse kogu aasta jooksul
● Alustame sadeveekanalisatsiooni rajamisega piirkondadesse, kus need puuduvad

KIIRE JA INNOVATIIVSE ÜHISTRANSPORDIGA TALLINN


● Alustame keskkonnasõbraliku ja ohutu õhutrammi planeerimisega Tallinnasse. Õhutramm võimaldab luua ühendusi lähivaldadega, samuti üle Tallinna lahtede ja lähijärvede
● Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid, vähendame ümberistumisi
● Paigaldame kõikidesse ühistranspordipeatustesse digiinfotahvlid
● Käivitame hooajalise meretrammiliini marsruudil Kakumäe–Lennusadam–Reisisadam

AUTOJUHISÕBRALIK TALLINN


● Alustame kriitiliste ristmike rekonstrueerimist ning suurendame innovaatiliste lahenduste ja tunnelite abil läbilaskevõimet
● Muudame Tallinna tänavate ja magistraalide rohelised lained päriselt roheliseks
● Me ei laienda tasulist parkimisala ning vähendame parkimistasu
● Alustame parkimismajade ehitusega, teeme innovaatiliste parkimislahenduste (nt kapselparklad) leidmiseks koostööd ülikoolide, erasektori ja ühistutega

VÕRKU ÜHENDATUD TALLINN


● Laiendame Tallinna linna tasuta wifi ala
● Loome Tallinna e-teenustele ühe akna süsteemi, millega tagame, et inimene saab kõik vajalikud avalikud teenused ühelt lehelt
● Aitame peresid IT-valguskaabli viimisel kapist eramajani, katame 50% kuludest

Eesti Konservatiivse Rahvaerakond teab, kuidas muuta Tallinn parima elukvaliteediga pealinnaks Euroopas. Selleks vajame 2021. aasta kohalike omavalitsuste valmistel Sinu toetust!